{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 155,911
1 FANS
More

[試做分享] 舒痛保健對抗亞健康 分享試做保健舍效果好唔好


查看: 1121|評論:

2020-8-13 16:03

摘要: 「健康好唔好要睇身體有無出現警號」可惜有好多唔好嘅習慣對身體造成不良效果而大家係不自知。今次特別嚟到保健舍試做,就係希望可以對抗亞健康!早前就有報導提及超過97%嘅香港人曾經出現最少一項亞健康症狀,當中 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION