Celebrities News

馬東石「大隻佬」形象深入民心
16歲舊照曝光係高顏值小鮮肉

By Alina

30 June 2022


講到韓國「大隻佬」男演員一定非馬東石莫屬,曾任職綜合格鬥教練嘅佢手臂肌肉曾被稱為「比BB仲大隻」 !最近佢16歲嘅舊照曝光,估唔到馬東石當年有超高顏值,係一名高顏值小鮮肉!

見到16歲嘅馬東石已經練出一身完美肌肉線條,加上黝黑健康膚色、帥氣的外貌一睇就知道係陽光型男。不少網友見到舊照後都紛紛留言話,「呢幾佢經歷咗啲咩?」

近年馬東石更打入荷里活市場,更成為Marvel 第一位韓國成員,出演《The Eternals 永恆族》中,是十位主演之一的Gilgamesh ,被視為「韓國之光」!

BY Alina

30 June 2022