{ Blogazine }
PROFILE

~ 愛美; 愛孩子; 愛生活; 愛分享 ~


總查看: 751,024
6 FANS
More

全面提升學習能力 ♥ Equazen 佳健素深海魚油


查看: 215|評論:

2021-8-4 14:10

摘要: 好多研究顯示,唔同脂肪酸係合適比例下可以有個相互作用,令到腦細胞嘅訊息接收能力會提升,所產生嘅效益遠比單一個別更高。所以係揀Omege3 / Omega6產品嘅時候,應該要睇埋佢嘅成份比例,最好揀個有好多研究實證嘅 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION