{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 23,161
1 FANS
More

講左十年,終於同到一班死黨去旅行。


查看: 1661|評論:

2016-9-1 17:08

摘要: 講左十年,終於同到一班死黨去旅行。是咁的,我唔覺得太過慚愧,我好很肯定你地一個二個都試過,想約一班三五知己人齊腳齊咁去旅行,係件難過老細叫你聽朝交report既事。曾經有一次,我錯過左一個機會,我幾位好友提 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION