{ LIFESTYLE }
12 Sep 2017
唔講得呢5件事?好友程度完全唔夠班

現今資訊發達,要識新朋友或者同朋友保持聯絡一啲都唔難,但點為之真心朋友?不妨睇下你有冇同對方傾過呢五件事,就可以睇得出你地既深交程度去到邊!1. 你既壓力程度

真朋友會係多方面給予鼓勵同情感上既支持,而唔係時時質疑同否定你既能力。如果你係壓力爆煲時,覺得你既朋友只會增加你既壓力,或者令你冇安全感去分享,可能你地既友誼並唔夠深厚。2. 你既信念

宗教同政治,係新相識要避免討論既話題。不過當成為朋友後,如果仲係無法開放地討論自己相信既事情,又點算得上係交心呢?即使立場唔一樣,只要和而不同就ok啦!3. 當對方冒犯你時,可以表達自己既不滿

就算係幾好感情既朋友,都總會有講錯野得罪對方,令人不滿既時候。如果事後只可以面左左,當冇左件事,而唔能夠坦誠地溝通返,睇怕你地既友誼亦只係泛泛之交。4. 你既瘀事

係朋友面前只可以表現又靚又精明既一面,其實係人都會有大頭蝦、失禮既時候,如果可以輕鬆咁做自己,你地先係真正朋友。

5. 你既目標同夢想

心㡳入面既夢想講出黎怕比人笑?唔洗怕喎,因為真朋友絕對會鼓左你實現你既夢想,甚至會提供建議同支持。如果會笑你既,都唔洗當你係朋友啦!


你同你既朋友,又可唔可以分享以上五件事呢?就算呢家未得,試試放膽分享下自己既感受,可能會令友誼更進一步。


source: pinterest 
News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION